Ostaschkovs Gassen

Bogomolovoj Gasse 10
 
Das Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

Bogomolovoj Gasse 10
Das Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

Tschajkin Gasse 9
 
Das Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

 

Lunatscharskogo Gasse 4-6
Das Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

Lunatscharskogo Gasse 6
 
Das Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

Orlovoj-Savinoj Gasse 4
 
Das Wohnhaus der  19
Jahrhunderte


Orlovoj-Savinoj Gasse 8
D
as Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

Panfilova Gasse 4

Panfilova Gasse  5
 
Das Wohnhaus der 1. Halb 19
Jahrhunderte

Sporta Gasse 2
Das Wohnhaus der 19
Jahrhunderte

 

Vostotschny  Gasse 2
Das Wohnhaus der 2. Halb 18
Jahrhunderte

 

Vostotschny  Gasse 4
Das Wohnhaus der 2. Halb 18
Jahrhunderte

 

Vostotschny  Gasse 6
Das Wohnhaus der  18
Jahrhunderte

 

 

Vostotschny  Gasse 17-19
 
Die Ruinendes  des Wohnhauses der 1. Halb 19
Jahrhunderte

 

  Ը

 

Hosted by uCoz